Missie, visie & kernwaarden

missie, visie &
kernwaarden
Amateurtuindersvereniging
Eigen Arbeid

Missie

Op een positieve en constructieve manier met elkaar kijken naar de toekomst van Atv. Eigen Arbeid om met de daaruit voortkomende bevindingen en conclusies te komen tot een toekomstig bestel voor de vereniging. Een vereniging die, in bestuurlijk opzicht een ‘open oog en oor’ heeft voor de mening van alle tuinleden, waarbij steeds modern en eigentijds wordt ingezet op het volbrengen van de visie.
En ook het blijvend aanpassen en vernieuwen van zowel verenigingsals beleidszaken waardoor het gezond functioneren van Atv. Eigen Arbeid voor nu en in de toekomst kan worden veiliggesteld. Daarbij besteed Atv. Eigen Arbeid aandacht aan onze politieke omgeving. De vereniging en het complex hebben een toegevoegde waarde voor de buurten Marlot en Mariahoeve door middel van o.a. stadsnatuur, biodiversiteit, openstelling, betrekken van de buurt en inclusiviteit.

Visie

ATV Eigen Arbeid verbindt mensen tot het uitoefenen en bevorderen van milieu- en natuurvriendelijk tuinieren in de ruimste zin van het woord. Samen zijn de leden een club van tuinliefhebbers, die vanuit eenzelfde interesse geraakt zijn door alles wat groeit en bloeit en dit
tot uitdrukking brengen door het aanleggen en onderhouden van een ecologische tuin. Een ecologische tuin houdt rekening met de menselijke behoeften en draagt bij aan meer natuur, herstel van het landschap en een schoner milieu.
Een vereniging waarin iedereen meedoet in zowel gezamenlijke bezigheden die bijdragen aan saamhorigheid en vriendschap, als in het delen van kennis om duurzaam en milieubewust gedrag te bevorderen.

Kernwaarden

Bij ATV Eigen Arbeid staan de volgende waarden centraal:
o Duurzaam: Wij bevorderen ecologisch tuinieren, duurzaam en milieubewust gedrag.
o Betrokken: Wij zijn betrokken bij elkaar en bij onze omgeving.
o Respect: Wij laten elkaar in onze waarde zonder (voor)oordeel.
o Saamhorigheid: Wij staan voor eenheid in diversiteit.
Deze waarden vormen de identiteit van onze vereniging. Zij maken duidelijk wat voor vereniging wij zijn en wat wij willen uitstralen.